Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ALKOPOMIAR.PL - alkomaty policyjne, alkomaty z atestem, alkomaty dowodowe

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Sklep internetowy ALKOPOMIAR.PL - alkomaty policyjne, alkomaty z atestem, alkomaty dowodowe prowadzony jest przez HUMANCARE POLSKA Marcin Związek wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 020355880, nr NIP 8821917962 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu ALKOPOMIAR.PL - alkomaty policyjne, alkomaty z atestem, alkomaty dowodowe czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
2. Przedsiębiorca - HUMANCARE POLSKA Marcin Związek, z siedzibą: brzegowa 149c, 58-200 dzierżoniów wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 020355880, nr NIP 8821917962
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://alkopomiar.pl

§ 3 KONTAKT
1. Adres przedsiębiorstwa: brzegowa 149c, 58-300 dzierżoniów
2. Adres poczty elektronicznej: sklep@alkopomiar.pl
3. Numer telefonu: 603 965 999
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. przelew
b. przy odbiorze (za pobraniem)
3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Skutki odstąpienia od umowy:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

c. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może on złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 9 INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest HUMANCARE POLSKA z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 149c, 58 - 200 Dzierżoniów, e-mail: sklep@alkopomiar.pl
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: sklep@alkopomiar.pl

3. Przetwarzamy Pani/a dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/em lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

    a) umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;
    b) umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach sklepu ALKOPOMIAR.PL;
    c) realizacji dostawy zakupionych produktów;
    d) umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
    e) zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
    f) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
    g) kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym z realizacją transakcji/usługi;
    h) rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat
5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych  osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem: https://alkopomiar.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html
 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Konsument


WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Dane Przedsiębiorcy: HUMANCARE POLSKA Marcin Związek, z siedzibą: brzegowa 149c, 58-200 dzierżoniów wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 020355880, nr NIP 8821917962, e-mail: sklep@alkopomiar.pl, telefon: 603 965 999

- Ja/My * niniejszym informuję/informujemy * o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *
- Data odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

* niepotrzebne skreślić

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - kreator.legalgeek.pl
LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014

I. Postanowienia ogólne
Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: www.alkopomiar.pl. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę: HUMANCARE POLSKA Marcin Związek z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowa 149c NIP 8821917962 REGON  020355880.
  • Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.
  • Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.alkopomiar.pl Organizator zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
  • Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  • Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.
  • Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.
  • Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej zgodnie z niniejszym regulaminem.
1. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.
2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
4. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

II. Warunki dokonywania Zamówień

1.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów możliwe jest:
a. bez zakładania konta, poprzez wypełnienie przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza z danymi do wysyłki (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail i ustalenia przez Zamawiającego hasła),
b. po założeniu konta i wypełnieniu przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail i ustalenia przez Zamawiającego hasła),
b. przez wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży,
c. po zapoznaniu i akceptacji regulaminu Sklepu.

1.2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

1.3. w Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

1.4. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim.

1.5. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

2.1. w wyniku złożenia Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie złożonego Zamówienia. Zamawiający, aby potwierdzić Zamówienie, zobowiązany jest do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.
2.2. w przypadku Zamówienia dostarczanego za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
2.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną zwrotnej informacji zawierającej akceptację Zamówienia przez Zamawiającego.
3.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.
3.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia dużej ilości Towaru, lub Towaru o stosunkowo dużej wartości.

4.1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych na stronie internetowej Sklepu.

4.2. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

5. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy telefonicznie na numer telefonu, podany na stronie Sklepu lub e-mail w zakładce KONTAKT.

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

6.2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

7.1. w razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.

7.2. w przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

7.3. w razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po zarejestrowaniu przez system Sklepu na rachunku bankowym Sprzedawcy kwoty dopłaty.
 
8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru.

III. Zasady płatności

1. Dostępnymi w Sklepie formami płatności są:
a. gotówka - zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru.
b. przelew na konto Sprzedawcy
2.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, kurier).

2.2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. w przypadku Towarów na wagę, dostawę uznaje się za zgodną z Zamówieniem, jeżeli rozbieżność pomiędzy ilością wskazaną w Zamówieniu, a dostarczoną Zamawiającemu wynosi +/- 2%.

3. Koszty dostarczenia Towaru są zależne od wartości Zamówienia i są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

IV. Dostawa na terenie Polski

1. Dostawa towaru realizowana jest przy pomocy współpracującej firmy kurierskiej.

2.1. Zamawiający nie może dokonać zmiany terminu i miejsca realizacji Zamówienia podanych w formularzu Zamówienia.

2.2. w razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający.

3.1. Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia.

3.2. w razie stwierdzenia uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności z Zamówieniem przesyłki, która została dostarczona przez kuriera, Zamawiający powinien odebrać przesyłkę i postępować w sposób określony w rozdziale VI, celem złożenia reklamacji, o której mowa w rozdziale VI poniżej.

V. Prawo odstąpienia od umowy

1.1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Zamawiający przesyła wówczas na adres Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem. Zwracany Towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszt odesłania Towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem.

1.2. w przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1.1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Sprzedawca zwróci Zamawiającemu cenę sprzedaży w terminie nie później niż 14 dni od otrzymania Towaru.

2. w przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń, w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnego opakowania, w szczególności opakowania Towaru, oświadczenie o odstąpieniu zostanie uznane za bezskuteczne, a Towar nie podlega zwrotowi.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1.1 ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

VI. Reklamacja towaru

1. w Sklepie dostępne są następujące formy składania reklamacji Towarów i tryby ich rozpatrywania:

- Przed odbiorem paczki od kuriera prosimy, aby sprawdzili Państwo zawartość przesyłki pod kątem poprawności zamówionego towaru jak również pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, które mogły wystąpić w trakcie transportu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić protokół reklamacyjny w dniu odebrania paczki i niezwłocznie skontaktować się firmą HUMANCARE POLSKA. Podpisanie listu przewozowego (bez żadnych zastrzeżeń) wiąże się z potwierdzeniem ilościowym i jakościowym zgodności odebranej przesyłki. Tym samym reklamacje lub zwroty uszkodzonego towaru zgłaszane przez Kupującego nie będą uwzględniane.

2. Dostarczenie Towaru nie zamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

VII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

2. z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. w szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego.

3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę lub inny podmiot, któremu Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest koniecznym warunkiem realizacji Zamówienia, ale nie wyrażenie zgody pozbawia Zamawiającego możliwości otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez Sprzedawcę, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w Sklepie i innych portalach należących do sprzedającego oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

IX. Postanowienia końcowe

 
1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.
 


Przejdź do strony głównej

Produkty w promocyjnych cenach zobacz wszystkie

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl